Jump to the main content block
EESC

 

People

Dean

Nen-Fu Huang

Shawn S. H. Hsu

Dean, College of Electrical Engineering and Computer Science

Distinguished Professor, Department of Electrical Engineering

 

Contact Information

Tel : +886-3-5742896

Email : shhsu@ee.nthu.edu.tw


Associate Dean

Shang-Hong LaiShang-Hong Lai

Associate Dean, College of Electrical Engineering and Computer Science

Professor, Department of Computer Science

Contact Information

Tel : +886-3-5742958

Email : lai@cs.nthu.edu.tw

 

Chairman

Jing-Jia Liou

Jing-Jia Liou

Professor, Department of Electrical Engineering

Chairman, Department of Electrical Engineering

Contact Information

Tel : +886-3-5162204

Email : jjliou@ee.nthu.edu.tw


 

Tin-Chi Wang

Tin-Chi Wang

Professor, Department of Computer Science

Chairman, Department of Computer Science

Contact Information

Tel : +886-3-5742963

Email : tcwang@cs.nthu.edu.tw


 

Wing-Kai HonWing-Kai Hon

Professor, Department of Computer Science

Director, Undergraduate Program of EECS

Contact Information

Tel : +886-3-5731307

Email : wkhon@cs.nthu.edu.tw


 

Shiang-Cheng Lu

Shiang-Cheng Lu

Professor, Department of Electrical Engineering

Chairman, Institute of Electronics Engineering

Contact Information

Tel : +886-3-5162220

Email : sclu@ee.nthu.edu.tw


 

Yao-Win Hong

Yuan-Hao Huang

Professor, Department of Electrical Engineering

Chairman, Institute of Communications Engineering

Contact Information

Tel : +886-3-5162213

Email : yhhuang@ee.nthu.edu.tw


 

Ching-Te ChiuChing-Te Chiu

Professor, Department ofComputer Science

Acting Chairman, Institute of Information Systems and Applications

Contact Information

Tel : +886-3-5731208

Email : chiusms@cs.nthu.edu.tw


 

Shang-Da Yang

Shang-Da Yang

Distinguished Professor, Department of Electrical Engineering

Chairman, Institute of Photonics Technologies

Contact Information

Tel : +886-3-5742583

Email : shangda@ee.nthu.edu.tw


 

Shun-Ren YangShun-Ren Yang

Professor, Department of Computer Science

Chairman, Institute of Information Security

Contact Information

Tel : +886-3-5731212

Email : sryang@cs.nthu.edu.tw


 

Chaired Professor

Chai K. TohChai K. Toh

Tsing Hua Honor Chair Professor of EECS

Contact Information

Email : ck_away@hotmail.com

 

Administrative Staff

Shu-Wei Tsai

Secretary, College of Electrical Engineering and Computer Science

Contact Information

Tel : +886-3-5742897

Email : swtsai@mx.nthu.edu.tw


 

Wan-Fang Yuan

Assistant, College of Electrical Engineering and Computer Science

Contact Information

Tel : +886-3-5742898

Email : wfyuan@mx.nthu.edu.tw


 

Ming-Chun Chu

Assistant Technician, College of Electrical Engineering and Computer Science

Contact Information

Tel : +886-3-5715131 ext.34168

Email : chumc@mx.nthu.edu.tw